Všetky podrobné informácie o vyššom odbornom štúdiu

 

 

Okrem päťročného denného štúdia absolventov základných škôl, ponúka škola i trojročné vyššie odborné štúdium pre absolventov stredných škôl. Stupeň vzdelania podľa Medzinárodnej štandardnej stupnice vzdelávania ISCED (International Standard Classification of Education): 5B – 1. stupeň TERCIÁLNEHO vzdelávania zameraného na prax.

Študijný odbor: 6318 Q manažment hotelov a cestovných kancelárií

Podmienky na prijatie do študijného odboru:

- Úspešné ukončenie strednej školy maturitnou skúškou

- Osobný pohovor zameraný na zistenie záujmu a predpokladov zvládnutia štúdia.

Trojročné pomaturitné štúdium je organizované dennou formou štúdia. Študijné povinnosti je možné plniť si i formou individuálneho študijného plánu. Dôraz sa kladie na prax, ktorá významnou mierou vplýva na osobnosť absolventa školy. 3–6 mesačnú platenú zahraničnú prax môžu študenti absolvovať v každom ročníku podľa ich jazykových dispozícií.

Štúdium poskytuje stupeň vyššieho odborného vzdelania, jeho ukončením je absolventská skúška, získanie absolventského diplomu a titulu DiS. (diplomovaný špecialista). Mesačné školné je vo výške 70,00 €, je možné ho uhrádzať i v štvrťročných či polročných intervaloch, prípadne podľa individuálneho dohovoru.

Obsah vzdelávania je určený tak, aby študenti po absolvovaní štúdia, ukončení povinnej praxe a zodpovedajúcom zapracovaní, mohli kvalifikovane vykonávať činnosti odborných pracovníkov hotelierstva a cestovného ruchu, ktoré súvisia hlavne s ekonomickými a prevádzkovými funkciami v príslušných zariadeniach. Vzdelanie má charakter odborného vzdelania, ktoré v čo najväčšej miere nadväzuje na poznatky získané štúdiom na stredných školách.

Základ budúcej odbornosti vychádza z ekonómie, základov cestovného ruchu a hotelierstva, marketingu, manažmentu, práva, účtovníctva a podnikateľského plánovania. Dôraz sa kladie na obchodnú politiku, služby a ich zvláštnosti v hotelierstve a v cestovnom ruchu. Jazykovú odbornosť študenti získavajú prehlbovaním doterajších vedomostí z cudzích jazykov a vo vybraných odborných predmetoch. Rozvíjajú si rečové schopnosti a aktívny samostatný styk s domácimi a zahraničnými účastníkmi cestovného ruchu, ako aj s obchodnými partermi.

Absolventi sú odborným potenciálom pre vrcholový manažment v zariadeniach cestovného ruchu. Popri odborných vedomostiach získavajú i kvalitnú jazykovú prípravu.

Pracovné uplatnenie absolventa je na úrovni stredného a vyššieho manažmentu v hotelových spoločnostiach, štátnom i verejnom sektore. Absolvent študijného odboru manažment hotelov a cestovných kancelárií je po trojročnom pomaturitnom štúdiu kvalifikovaný pracovník so širokým odborným profilom, schopný riešiť praktické problémy podnikateľskej praxe v riadení hotelových zariadení.

ABSOLVENTI VOŠ MAJÚ MOŽNOSŤ POKRAČOVAŤ V ŠTÚDIU NA VYSOKEJ ŠKOLE HOTELOVEJ V PRAHE, V SKRÁTENEJ FORME Bc. ŠTÚDIA 2 SEMESTRE


       

 

V ŠKOLSKOM ROKU 2024/2025 PONÚKAME ŠTÚDIUM V ŠTUDIJNOM ODBORE:

Študijný odbor 6318 Q manažment hotelov a cestovných kancelárií – trojročné štúdium (vyššie odborné štúdium pre absolventov stredných škôl)

Termín podania prihlášky do 1. ročníka študijného odboru 6318 Q manažment hotelov a cestovných kancelárií:

1. termín - 28. jún 2024

2. termín - 30. august 2024

viď KRITÉRIA PRIJATIA

 

UČEBNÝ PLÁN

PRIHLÁŠKA

 

Zverejnil webmaster