Prijímacie konanie

 

V súlade s § 68 ods. 1 a § 161m ods. 3  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 415/2021 Z. z. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termíny konania prijímacích skúšok pre školský rok 2023/2024 a termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024 s účinnosťou od 1. 1. 2023 nasledovne:

 

I. V ŠKOLSKOM ROKU 2023/2024 PONÚKAME ŠTÚDIUM V ŠTUDIJNOM ODBORE:

Študijný odbor 6323 K hotelová akadémia – päťročné štúdium
(pre uchádzačov z 9. ročníka základných škôl)

Do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu – študijný odbor 6323 K hotelová akadémia – môže byť prijatý uchádzač, ktorý úspešne ukončil deviaty ročník základnej školy v príslušnom školskom roku a splnil kritériá prijímacieho konania.

TERMÍNY KONANIA PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK:

  -      1. termín prijímacích skúšok pre odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania: 4. 5. 2023

  -     2. termín prijímacích skúšok pre odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania: 9. 5. 2023

Termín pre zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024 je 19. 5. 2023. Prijatí uchádzači potvrdia jedno rozhodnutie o prijatí, ostatné rozhodnutia strácajú platnosť.   

TERMÍNY PODANIA PRIHLÁŠKY:

Termín podania prihlášky do 1. ročníka študijného odboru 6323 K hotelová akadémia je do 20. 3. 2023. Prihlášku na štúdium podáva zákonný zástupca žiaka riaditeľke strednej školy.

viď KRITÉRIA PRIJATIA

Prípravné testy pre uchádzačov o štúdium: ANJ, ANJ, SLJ

Pozvánka na prijímacie skúšky - 1. termín

Pozvánka na prijímacie skúšky - 2. termín

Vyhlásenie zákonných zástupcov 

Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium

List pre rodičov budúcich prvákov - POZVÁNKA NA ZÁPIS 2023

 

II. V ŠKOLSKOM ROKU 2023/2024 PONÚKAME ŠTÚDIUM V ŠTUDIJNOM ODBORE:

Študijný odbor 6318 Q manažment hotelov a cestovných kancelárií – trojročné štúdium (vyššie odborné štúdium pre absolventov stredných škôl)

Termín podania prihlášky do 1. ročníka študijného odboru 6318 Q manažment hotelov a cestovných kancelárií:

1. termín - 30. jún 2023

2. termín - 31. august 2023

viď KRITÉRIA PRIJATIA

viď Všetky podrobné informácie o vyššom odbornom štúdiu

 

III. VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK 

Výsledky 1. kola prijímacieho konania do I. ročníka študijného odboru 6323 K hotelová akadémia pre školský rok 2022/2023

Výsledky 2. kola prijímacieho konania do I. ročníka študijného odboru 6323 K hotelová akadémia pre školský rok 2022/2023

Zverejnil webmaster