O škole

 

HISTÓRIA ŠKOLY

Banská Štiavnica je mesto so silnou tradíciou nielen v oblasti baníctva, ale i vedy a vzdelávania. Na jeho území pôsobí  v súčasnosti šesť stredných škôl a súkromná vysoká škola – Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta. Mesto je centrom vzdelania, ale aj rozvíjajúcej sa kultúry a cestovného ruchu. Zaradením mesta na listinu svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO sa otvorili nové možnosti rozvoja mesta, silne ovplyvňované rozvíjajúcim sa cestovným ruchom.

Súkromná hotelová akadémia bola založená 1. septembra 1994 ako jedna z prvých súkromných škôl na Slovensku. Svoje sídlo mala v prenajatých priestoroch Stredného odborného lesníckeho učilišťa. Jej zriaďovateľom bola a.s. Joergesov dom a mesto Banská Štiavnica. Rozvoj školy spôsobil, že prenajaté priestory boli nedostačujúce a následne sa škola presťahovala do väčších priestorov budovy bývalého zahraničného gymnázia na Kutnohorskej ulici v historickom centre mesta. Odborná prax však musela byť zabezpečovaná v priestoroch mimo objektu školy. V roku 2004, v súlade so zámerom zriaďovateľa školy zabezpečiť integritu jej názvu s názvom zriaďovateľa, sa škola premenovala na Súkromnú hotelovú akadémiu Joergesov dom, n.o.

V snahe skvalitniť pedagogický proces a poskytnúť študentom dôstojné podmienky pre praktickú aj teoretickú výučbu sa v roku 2004 škola sťahovala druhýkrát. Od 1. júla 2004 sa objektom školy stali podstatne väčšie priestory trojposchodovej budovy na Drieňovej ulici 12. Pre potreby vyučovacieho procesu a zabezpečenie osvojenia si nielen praktických zručností, ale aj manažérskych schopností študentov, bola popri štandardných učebniach vybudovaná reštaurácia Balans. Reštaurácia ponúka svoje služby pre verejnosť nielen formou závodného stravovania, ale aj realizáciou spoločensko-gastronomických podujatí.

Transformácia školy bola ukončená v roku 2010, kedy škola zmenila svojho zriaďovateľa. Od 1. júna 2010 pôsobí škola pod novým vedením s názvom Súkromná hotelová akadémia Banská Štiavnica. Novou zriaďovateľkou a riaditeľkou sa stala Ing. Jaroslava Marušková, CSc., ktorá vo vedení školy pôsobila od jej vzniku v roku 1994. V poslednom období prechádza škola modernizáciou vyučovacieho procesu, zlepšovaním materiálno-technickej vybavenosti s cieľom zatraktívniť výučbu a priblížiť študentom nové svetové trendy v gastronómii.

Významnou zložkou, ktorou sa škola odlišuje od ostatných škôl, je pomer počtu študentov a pedagógov. Zvýšenou starostlivosťou o študenta, individuálnym prístupom, kvalitným profesionálnym pedagogickým zborom a odbornými externými spolupracovníkmi školy sa snaží dosiahnuť cieľ. Tento zámer sa škole darí napĺňať, čoho dôkazom je vysoká úspešnosť absolventov školy v ich pracovnom zaradení.

O ŠKOLE

Na Súkromnej hotelovej akadémii pôsobí 11 interných a 2 externí pedagógovia. Zároveň škola spolupracuje s Asociáciou hotelov a reštaurácii SR, Ekonomickou fakultou UMB v Banskej Bystrici a ďalšími odborníkmi pôsobiacimi v oblasti cestovného ruchu formou seminárov a prednášok. V súčasnosti študuje na škole 97 študentov denného štúdia.

Špecifikom školy je, že Súkromná hotelová akadémia je malá škola s profesionálnymi odborníkmi, ktorej zámerom nie je rozširovať počet študentov, ale zvyšovať kvalitu výučby, profesionálny rast študentov, uplatňovať individuálny prístup vo vzdelávacom procese vzhľadom na individuálne potreby študenta, upevňovať spoluprácu s rodičmi v oblasti výchovy a spoluprácu s odborníkmi v oblasti vzdelávacieho procesu.

Cieľom školy je vychovať zo študentov komplexné osobnosti, ktoré budú zdatné nielen odbornosťou, ale aj preberaním zodpovednosti za vlastné konanie, vnútorne vyrovnaných, schopných poznať a akceptovať morálne a etické normy spoločenského života, potrebného pre zdravý rozvoj a vývoj duševného a fyzického zdravia.

 

Súkromná hotelová akadémia Banská Štiavnica na Drieňovej ulici (školská terasa)

 

Zverejnil webmaster