Základné piliere štúdia

 

Škola v súlade s novou legislatívou spracovala Školský vzdelávací program zabezpečujúci štruktúru a obsah vzdelávania, ktorý zohľadňuje celospoločenské a odborné  požiadavky na výchovu a vzdelávanie mladých ľudí v oblasti cestovného ruchu a ich prípravy do reálneho života. Absolventi študijného odboru hotelová akadémia po päťročnom štúdiu nájdu uplatnenie vo všetkých gastronomických a hotelových zariadeniach, cestovných kanceláriách a v ďalších profesiách, kde môžu uplatniť popri odborných vedomostiach i znalosti účtovníctva, ekonomiky a cudzích jazykov, ale majú predpoklady i úspešne pokračovať v štúdiu na vysokých školách alebo na vyššom odbornom štúdiu Manažment hotelov a cestovných kancelárií, ktoré škola ponúka. Značná časť študentov nachádza uplatnenie v zahraničných podnikoch, v ktorých počas štúdia vykonávali odbornú prax. Využívajú aj kontakty, ktoré si počas svojho pobytu v zahraničí ako študenti školy vytvorili.

Pri výučbe kladie škola dôraz na tri základné oblasti: odbornú, jazykovú, ekonomickú.

Odborná príprava

V odbornej príprave sa teoretické znalosti, ktoré študenti získavajú v  predmetoch technika obsluhy, technológia prípravy pokrmov, náuka o výžive, geografia cestovného ruchu, komunikácia a hotelovo-gastronomický manažment  precvičujú v praktických činnostiach a to na priebežnej praxi žiakov tretieho a štvrtého ročníka, odbornej praxi žiakov druhého až piateho ročníka a na prázdninovej domácej a zahraničnej praxi. Priebežnú, odbornú aj prázdninovú prax žiaci absolvujú v reštaurácii Balans, v zmluvných hoteloch a reštauráciách na Slovensku a v zahraničí, prípadne po splnení podmienok stanovených školou v rodinných podnikoch svojich rodičov.

Za účelom zvýšenia kvality pripravenosti študentov prevádzkuje škola vlastné ubytovacie zariadenie hotelového typu, ktoré simuluje procesy vznikajúce v bežnej prevádzke cestovného ruchu. Má vlastnú reštauráciu pre 35 osôb a kaviareň pre 15 osôb, ubytovanie rôzneho štandardu pre 50 osôb, banketovú miestnosť pre 90 osôb a salónik pre 20 – 25 osôb. Všetky tieto prevádzky sa nachádzajú v objekte školy. Žiaci v nich  pod dozorom odborných vyučujúcich a odborných pracovníkov vykonávajú všetky činnosti, ktoré sa v zariadení cestovného ruchu môžu vyskytnúť. Vykonávaním celého spektra činností v rámci pracovných pozícií získajú žiaci potrebné vedomosti a praktické skúsenosti pre svoju budúcu prácu v tomto odvetví. Žiaci vyšších ročníkov, ktorí prejavia vysoký stupeň zručností a manažérskych schopností zastávajú funkcie manažéra prevádzky so všetkými právami a povinnosťami. Stávajú sa tak na vymedzené časové obdobie manažérmi plne zodpovednými za chod prevádzky reštaurácie v rámci daného zariadenia, resp. manažujú prípravu a priebeh spoločensko-gastronomickej akcie.

Zahraničná prax

Študenti počas školského roka a letných prázdnin absolvujú odbornú prax v rozsahu 3–6 mesiacov v zahraničí. Absolvovaním zahraničnej praxe si žiaci upevnia svoje odborné zručnosti a návyky, získajú nové skúsenosti a poznatky z odboru, organizácie práce v gastronomických a ubytovacích zariadeniach v zahraničí a prekonávajú konverzačnú bariéru pri osvojovaní si cudzieho jazyka. Nie zanedbateľná je i finančná odmena, ktorou môžu následne prispieť k úhrade školného a odbremeniť tak od úhrady rodičov.

Počas 22-ročnej existencie školy absolvovali naši žiaci prax v Nemecku (245 žiakov), Švajčiarsku (121 žiakov), Francúzsku (80 žiakov), Rakúsku (34 žiakov), V. Británii (42 žiakov), Írsku (11 žiakov), Cypre (31 žiakov), Turecku (2 žiaci), Grécku (4 žiaci) a na Kréte (2 žiaci). V súčasnom období študenti praxujú v Nemecku, Francúzsku, Rakúsku, Švajčiarsku a na Cypre.

Jazyková príprava

Na škole sa vyučujú tri cudzie jazyky: anglický, nemecký a francúzsky jazyk v štruktúre prvý a druhý cudzí jazyk s týždennou hodinovou dotáciou štyri hodiny pre každý z jazykov. Našim zámerom je, aby študenti po ukončení štúdia boli schopní komunikovať v dvoch jazykoch aktívnym spôsobom a tretím jazykom (vyučovaný formou kurzu 3. jazyka), ktorým by dokázali reagovať na požiadavky klienta.

Vyučovanie zabezpečujeme plne kvalifikovanými vyučujúcimi. Kvalita jazykových schopností študentov je upevňovaná pobytom na zahraničnej praxi, ktorá tvorí jeden z pilierov odborného a jazykového rastu na škole.

Pedagógovia pripravujú a aktualizujú každoročne príručku v troch jazykoch (anglickom, nemeckom a francúzskom), ktorá študentom pomáha pri osvojovaní si pojmov z oblastí  gastronomických a hotelových prevádzok, a  komunikácii s klientom v troch jazykoch.

Ekonomická príprava

V rámci ekonomickej prípravy sú študenti pripravovaní tak, aby dokázali riadiť akýkoľvek podnik z oblasti cestovného ruchu a mali prehľad o všetkých procesoch, ktoré v takomto podniku vznikajú a prebiehajú. Uvedené vedomosti získavajú prostredníctvom predmetov ekonomika, účtovníctvo, administratíva a korešpondencia, hotelovo-gastronomický manažment, marketing, animácia v hoteli.

 

Školská reštaurácia Balans

 

 

Zverejnil webmaster