Projekty

 

PROJEKTY, KTORÉ ŠKOLA REALIZUJE, A NA KTORÝCH SA SPOLUPODIEĽA

1. COMENIUS Multilaterálne partnerstvá, rok:  2009 – 2011, názov: Better Eating Better Environement, číslo: 2009-1-FR1-COM06-071754, jazyk: angličtina a francúzština, počet zapojených krajín: Francúzsko, Taliansko, Holandsko, Slovensko, počet zapojených pracovníkov a študentov: 22 medzinárodné mobility, 114 – miestne aktivity, výstupy: prednášky, workshopy, semináre, CD ROM, ... zverejnené na eun stránke, na stránke školy.

2. COMENIUS Prípravná návšteva: 22/10/2012 – 26/10/2012, miesto: Rumunsko Craiova, jazyk:  francúzština, počet zapojených krajín: Francúzsko, Nórsko, Slovensko, Rumunsko, Španielsko, výstup: príprava projektu Multilaterálne partnerstvá „Povedz, čo je tvoj každodenný život“, počet zapojených pracovníkov: 1

3. COMENIUS Ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov, rok: 17/03/2013 – 30/03/2013, miesto: Université Franche – Comté Besançon Francúzsko, jazyk: francúzština, počet zapojených pracovníkov: 1, výstup: modernizácia vo vyučovaní cudzích jazykov.

4.  Leonardo da Vinci - Transfer of Innovation Programme - “ENTER SK” - “Increase the Quality of Services in Hotel, Restaurant and Catering through language skills”, rok: 2011 – 2013, jazyk: angličtina, počet zapojených krajín: Slovenská republika, Česka republika, Veľká Británia, číslo: 2011-1-SK1-LEO05-02884, počet zapojených pracovníkov: 6, výstup: interaktívna učebnica vo francúzskom, anglickom a nemeckom jazyku pre hotelové akadémie.

5. Inovatívnym prístupom k vyššej kvalite a modernizácii školy

                                                  

Názov projektu: "Inovatívnym prístupom k vyššej kvalite a modernizácii školy"

Kód ITMS projektu: 26110130568

Poskytovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ

Prioritná os: 1 - Reformy systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú

Dĺžka trvania projektu: február 2014 - júl 2015

Cieľ projektu: Inováciou vzdelávacieho procesu a odbornou prípravou pedagógov získať kompetencie na prípravu absolventa pre aktuálne potreby vedomostnej spoločnosti.

Špecifické ciele projektu:
1. Zvyšovanie kvality ľudských zdrojov a výchovno-vzdelávacieho procesu za účelom rozvoja modernej školy.

2. Prispôsobením a inováciou metód vyučby odborných predmetov a výchovno-vzdelávacieho procesu vytvoriť priestor pre kvalitnú prípravu absolventov na trh práce. 

3. február 2014   Prieskum trhu – výzva na predloženie cenovej ponuky

Súkromná hotelová akadémia Banská Štiavnica, Drieňová 12, 96901 Banská Štiavnica

Vec: Prieskum trhu – výzva na predloženie cenovej ponuky

Zadávateľ, ako poberateľ nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu vzdelávanie, Prioritná os 1 – Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú, z dôvodu zabezpečenia hospodárnosti definovanej v § 2 ods. 2 písm. k) zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole, a v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlasuje týmto spôsobom výzvu na predkladanie cenových ponúk.

 

ĎALŠIE PROJEKTY:

- Divadlo a história - prebehol

- Projekt Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách - prebehol

Zverejnil webmaster