Kto tvorí školu

 

Zriaďovateľka školy

Ing. Jaroslava Marušková, CSc.

Správna rada neziskovej organizácie

Mgr. Zuzana Marušková, DiS. - predsedníčka Správnej rady neziskovej organizácie
Mgr. Nadežda Babjaková - podpredsedníčka Správnej rady neziskovej organizácie
Monika Kalnovičová, DiS. - členka Správnej rady neziskovej organizácie

Revízorka neziskovej organizácie

PhDr. Soňa Ostricová - revízorka neziskovej organizácie

Riaditeľka školy a zástupkyňa riaditeľky školy

Ing. Jaroslava Marušková, CSc. - riaditeľka školy

E-mail: jaroslava.maruskova@gmail.com

PhDr. Soňa Ostricová - zástupkyňa riaditeľky školy

E-mail: sona.ostricova@sha.sk  telefonický kontakt: 0911 40 10 64

Pedagogický zbor

Interné pedagogičky:

Ing. Jaroslava Marušková, CSc. - E-mail: jaroslava.maruskova@gmail.com - marketing, gastronómia, gastronomický manažment, gastronomický manažment - seminár, manažment hotela, manažment - prípadové štúdie, manažérstvo kvality a vzťahov so zákazníkom, manažment a marketing v cestovnom ruchu, seminár k tvorbe odborných prác

PhDr. Soňa Ostricová - Email:  sona.ostricova@sha.sk - právo, občianska náuka, dejepis, náuka o výžive

Ing. Viera Baksová - E-mail: viera.baksova@sha.sk - hotelovo-gastronomický manažment, ekonómia, animácia v hoteli, základy cestovného ruchu a hotelierstva, náuka o potravinách, geografia cestovného ruchu, animácia v cestovnom ruchu a kongresový cestovný ruch, spoločenská komunikácia, odborná prax, predsedníčka predmetovej komisie odborných predmetov, koordinátorka praxe v nemecky hovoriacich krajinách                

Mgr. Iveta Halušková - E-mail: iveta.haluskova@sha.sk - francúzsky jazyk, slovenský jazyk a literatúra, výchovná poradkyňa, koordinátorka praxe vo francúzsky hovoriacich krajinách, koordinátorka projektov, koordinátorka v programe boja proti drogám, koordinátorka čitateľskej gramotnosti, predsedníčka predmetovej komisie spoločensko-vedných predmetov

Mgr. Zuzana Ivaničová - E-mail: zuzana.ivanicova@sha.sk - technológia prípravy pokrmov, technológia výroby jedál, odborná prax

Anna Mária Jančíková - E-mail: anna.jancikova@sha.sk - technika obsluhy, odborná prax, technológia gastronomických služieb

Ing. Diana Kalnovičová, DiS. - E-mail: diana.kalnovicova@sha.sk - ekonomika, účtovníctvo, administratíva a korešpondencia, IKT v hotelierstve, manažment, ekonomika podniku cestovného ruchu, telesná a športová výchova, koordinátorka finančnej gramotnosti

Mgr. Dominika Moravíková - E-mail: dominika.moravikova@sha.sk - anglický jazyk, etická výchova, občianska náuka, telesná a športová výchova

Mgr. Jaroslava Jauschová - nemecký jazyk, koordinátorka praxe v nemecky hovoriacich krajinách

Externí pedagógovia:

Mgr. Gabriela Kovárová - matematika

Mgr. Tomáš Švingál - náboženská výchova

Nepedagogickí zamestnanci:

Monika Kalnovičová, DiS. - obchodno-ekonomický úsek; E-mail: monika.kalnovicova@sha.sk

Mgr. Zuzana Marušková, DiS. - obchodno-marketingový úsek; E-mail: zuzana.maruskova@gmail.com

Andrea Hudecová - sekretariát; E-mail: studijne@sha.sk

Ivan Jasenský - technický pracovník, zásobovanie

Mária Šimková - hlavná kuchárka

Dana Mlynáriková - kuchárka

Marika Bartková - upratovacie práce, práčovňa, zásobovanie

Rada školy

Predseda rady školy:                  Mgr. Miroslav Antal

Podpredsedníčka rady školy:     Ing. Diana Kalnovičová, DiS.

Členka rady školy:                      Andrea Hudecová

Člen rady školy:                          Ivan Beňo

Člen rady školy:                         Adam Lahvička

Študentská rada - školský rok 2017/2018

Predseda Študentskej rady: Adam Lahvička
Členovia Študentskej rady: Natália Soligová (Maroš Nyéki), Katarína Duchová (Sarah Sombatiová), Sabína Jančeková (Miroslava Murínová), Kristína Benediková (Martina Štangová), Adam Lahvička (Gabriela Bieliková)

Výchovná poradkyňa

Na škole pôsobí výchovná poradkyňa pre žiakov, rodičov, pre pedagogických a nepedagogických pracovníkov školy.

Výchovnou poradkyňou je Mgr. Iveta Halušková

Výchovný plán 2017/2018

 

Zverejnil webmaster