Kto tvorí školu

 

Zriaďovateľka školy

Ing. Jaroslava Marušková, CSc.

Správna rada neziskovej organizácie

Mgr. Zuzana Marušková, DiS. - predsedníčka Správnej rady neziskovej organizácie
Mgr. Nadežda Babjaková - podpredsedníčka Správnej rady neziskovej organizácie
Ing. Andrea Zacharová, PhD., DiS. - členka Správnej rady neziskovej organizácie

Revízorka neziskovej organizácie

PhDr. Soňa Ostricová - revízorka neziskovej organizácie

Riaditeľka školy a zástupkyňa riaditeľky školy

Ing. Jaroslava Marušková, CSc. - riaditeľka školy

E-mail: jaroslava.maruskova@gmail.com

PhDr. Soňa Ostricová - zástupkyňa riaditeľky školy

E-mail: sona.ostricova@sha.sk  telefonický kontakt: 0911 401 064

Pedagogický zbor

Interné pedagogičky:

Ing. Jaroslava Marušková, CSc. - E-mail: jaroslava.maruskova@gmail.com - marketing, gastronómia, gastronomický manažment, gastronomický manažment - seminár, manažment hotela, manažment - prípadové štúdie, manažérstvo kvality a vzťahov so zákazníkom, manažment a marketing v cestovnom ruchu, seminár k tvorbe odborných prác

PhDr. Soňa Ostricová - Email:  sona.ostricova@sha.sk - právo, dejepis

Ing. Viera Baksová - E-mail: viera.baksova@sha.sk - hotelový a gastronomický manažment, ekonomika, geografia cestovného ruchu, náuka o potravinách, administratíva a korešpondencia, spoločenská komunikácia, animácia v hoteli, ekonómia, základy cestovného ruchu a hotelierstva, animácia v cestovnom ruchu a kongresový cestovný ruch, odborná prax, predsedníčka predmetovej komisie odborných predmetov               

Mgr. Iveta Halušková - E-mail: iveta.haluskova@sha.sk - francúzsky jazyk, slovenský jazyk a literatúra, výchovná poradkyňa, koordinátorka praxe vo francúzsky hovoriacich krajinách, koordinátorka v programe boja proti drogám, koordinátorka čitateľskej gramotnosti, predsedníčka predmetovej komisie spoločensko-vedných predmetov

Bc. Janka Haviarová - technológia prípravy pokrmov, náuka o výžive, odborná prax

Mgr. Zuzana Ivaničová - E-mail: zuzana.ivanicova@sha.sk - technológia prípravy pokrmov, technológia výroby jedál, odborná prax

Anna Mária Jančíková - E-mail: anna.jancikova@sha.sk - technika obsluhy, technológia gastronomických služieb, odborná prax

Mgr. Jaroslava Jauschová - E-mail: jauschovaj@zoznam.sk - nemecký jazyk, slovenský jazyk a literatúra, etická výchova, koordinátorka praxe v nemecky hovoriacich krajinách

Ing. Diana Kalnovičová, DiS. - E-mail: diana.kalnovicova@sha.sk - ekonomika, účtovníctvo, informatika, manažment, ekonomika podniku cestovného ruchu, koordinátorka finančnej gramotnosti

Mgr. Zuzana Marušková, DiS. - E-mail: zuzana.maruskova@gmail.com - geografia cestovného ruchu

Mgr. Dominika Moravíková - E-mail: dominika.mravikova@sha.sk - anglický jazyk, občianska náuka

Externí pedagógovia:

Mgr. Gabriela Kovárová - matematika

Mgr. Tomáš Chrien - telesná a športová výchova

Nepedagogickí zamestnanci

Ing. Diana Kalnovičová, DiS. - obchodno-ekonomický úsek; E-mail: diana.kalnovicova@sha.sk

Mgr. Zuzana Marušková, DiS. - obchodno-marketingový úsek; E-mail: zuzana.maruskova@gmail.com

Andrea Hudecová - sekretariát; E-mail: studijne@sha.sk

Mária Šimková - hlavná kuchárka

Dana Mlynáriková - kuchárka

Marika Bartková - upratovacie práce, práčovňa, zásobovanie

Jozef Kováč - technický pracovník, zásobovanie

Rada školy

Predseda rady školy:                  Mgr. Miroslav Antal, DiS.

Podpredsedníčka rady školy:     Ing. Diana Kalnovičová, DiS.

Členka rady školy:                      Andrea Hudecová

Člen rady školy:                          Ivan Beňo

Členka rady školy:                      Katarína Duchová

Žiacka školská rada - školský rok 2018/2019

Predsedníčka ŽŠR: Katarína Duchová
Členovia ŽŠR: Ema Gremanová (Martina Prefektušová), Natália Soligová (Maroš Tomaška), Katarína Duchová (Sarah Sombatiová), Sabína Jančeková (Miroslava Murínová), Kristína Benediková (Martina Štangová)

Výchovná poradkyňa

Na škole pôsobí výchovná poradkyňa pre žiakov, rodičov, pre pedagogických a nepedagogických pracovníkov školy.

Výchovnou poradkyňou je Mgr. Iveta Halušková

Výchovný plán 2017/2018

 

Zverejnil webmaster