Formy štúdia

 

ŠTÚDIUM V ŠTUDIJNÝCH ODBOROCH:

Škola pripravuje študentov na povolanie v päťročnom dennom štúdiu, odbor - HOTELOVÁ AKADÉMIA, a v trojročnom vyššom odbornom štúdiu, odbor - MANAŽMENT HOTELOV A CESTOVNÝCH KANCELÁRIÍ, aplikovanom prezenčnou i dištančnou metódou štúdia, končiaci absolventskou skúškou a získaním absolventského diplomu a titulu DiS. (diplomovaný špecialista). Bližšie informácie o tomto študijnom odbore nájdete v časti Pre študentov - Všetky podrobné informácie o vyššom odbornom štúdiu

Podľa záujmu študentov zabezpečuje škola profesijné kurzy s akreditáciou Ministerstva školstva SR – barmanský kurz, baristický, someliérsky a kurz dekoratívneho vyrezávania do ovocia a zeleniny (carving).

Študijný odbor 6323 K hotelová akadémia je 5-ročné štúdium pre absolventov základnej školy vo veku 15 rokov. Študent počas prvých troch rokov zistí, ktorým smerom sa v rámci cestovného ruchu a gastronómie bude uberať, kým počas štvrtého a piateho ročníka má možnosť utvrdzovať a zdokonaľovať si nadobudnuté schopnosti. Po skončení školy je 20 ročný dospelý človek pripravený sa rozhodnúť, či bude pokračovať v štúdiu na vysokej škole, alebo sa zaradí do pracovného života s plnohodnotným balíkom odborných a osobnostných hodnôt, ktoré mu pomôžu sa zorientovať v pracovnej oblasti gastronómie, cestovného ruchu a služieb v hotelovo-gastronomických zariadeniach. Absolventi nájdu uplatnenie v manažérskych a iných pozíciách v zariadeniach cestovného ruchu. Značná časť študentov nachádza uplatnenie v zahraničných podnikoch, v ktorých počas štúdia vykonávali odbornú prax

 

 

Zverejnil webmaster