Financovanie školy

 

Financovanie školy je zabezpečené z 3 zdrojov – školné, dotácie a vlastná podnikateľská činnosť.

 

Žiaci za štúdium platia ročné školné 912,83 EUR s možnosťou mesačných splátok v sume 91,28 EUR (po dohode aj štvrťročné a polročné splátky). Mesačné školné vyššieho odborného štúdia je vo výške 70,00 EUR, pričom je rovnako možné uhrádzať ho i v štvrťročných či polročných intervaloch, prípadne podľa individuálneho dohovoru.

Doplňujúce zmeny pre študentov 5-ročného štúdia HA od šk.roku 2013/2014:  školné

Takto získané prostriedky slúžia na úhradu prevádzkových nákladov, nákladov na učebnice a študijnú literatúru vydanú školou, nákladov spojených s výučbou technológie prípravy pokrmov a technikou obsluhy, nových investícií do učební odborného výcviku a výučby, informatiky, administratívy a korešpondencie, investícií do materiálno-technického zabezpečenia.

Ďalším zdrojom príjmov sú dotácie zo štátneho rozpočtu, ktoré tvoria 90 % dotácií pre štátne školy. Tieto prostriedky slúžia na úhradu miezd pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy a pokrytie 10-15 % prevádzkových nákladov školy.

Tretím zdrojom sú podnikateľské aktivity školy. Prostriedky získané z týchto aktivít sú výhradne využívané na nevyhnutné  menšie interiérové úpravy a zabezpečenie novej techniky pre výučbu odborných predmetov.

Pri nástupe do školy platia žiaci jednorazový poplatok na nákup jednotného pracovného oblečenia (kuchárska blúza a nohavice, kuchárske topánky a čiapka, čašnícka zástera, viazanka) v hodnote približne 90,00 €. Ostatné pracovné oblečenie (čierne nohavice, resp. čierne sukne, ponožky, čierne topánky, bielu košeľu, resp. bielu blúzku) si žiaci kupujú sami.

Žiaci majú zabezpečené ubytovanie v stredoškolskom internáte pri Spojenej škole (Kolpašská 9, Banská Štiavnica), vzdialenom od SHA približne 1 km. Mesačný poplatok za ubytovanie 25,00 €. V prípade záujmu majú študenti možnosť stravovať sa v školskej reštaurácii Balans (cena obedu je 2,00 EUR). Ak majú žiaci technológiu prípravy pokrmov, konzumujú obed, ktorý si sami v rámci vyučovania pripravili. Žiaci, ktorí vykonávajú odbornú prax majú obed zdarma.

 

 

Zverejnil webmaster